2Морозм. Красноярськ, 4 липня 1980 р.

Доцент кафедри історії зарубіжної україністики історичного факультету.

Кандидат історичних наук, доцент.

У 1997 р. закінчила Броварську СШ № 5 з золотою медаллю. Брала участь та є переможцем ряду обласних шкільних олімпіад. Зайняла ІІ місце на Всеукраїнському етапі захисту наукових робіт Малої академії наук України (1997).

У 2002 р. закінчила з дипломом з відзнакою історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2002 р. вступила до аспірантури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва. У 2005 р. на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 (історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни) на тему «Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І.П.Крип’якевича».

У 2002–2003 рр. – старший науковий співробітник Броварського краєзнавчого музею. 2004–2005 – молодший науковий співробітник Науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2005–2008 працювала асистентом кафедри давньої та нової історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2008 – на посаді доцента кафедри давньої та нової історії України історичного факультету. У 2011 – присвоєно вчене звання доцента цієї кафедри. З листопада 2012 р. – доцент кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1 вересня 2016 р. – доцент кафедри історії зарубіжної україністики історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З квітня по листопад 2012 р. працювала за сумісництвом на посаді старшого наукового співробітника науково-інформаційного відділу Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

У 2012 р. пройшла місяць стажування в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. З 1 лютого по 31 травня 2015 р. – стажування в Інституті історії України НАН України.

Наукові інтереси: Сфера наукових інтересів – проблеми давньої та нової історії України, зокрема історія України ХІХ ст., культура, історія повсякдення, історична психологія, джерелознавство, археографія, історіографія, спеціальні історичні дисципліни, зокрема, біографістика. Наукові праці присвячено дослідженню львівської історичної школи М.Грушевського, насамперед, творчої спадщини видатного українського історика І.Крип’якевича, зокрема археографічному та джерелознавчому аспектам його діяльності вченого, внеску вченого у розвиток практичного та теоретичного джерелознавства, ініціативам щодо розвитку спеціальних історичних дисциплін, розробці ним методики історичних досліджень.

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

СПИСОК ПРАЦЬ: Заболотна І. М. Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І.П.Крип’якевича. Монографія. – К.: Логос, 2009. – 486 с.; Заболотна І. М. Роки німецької окупації на Західній Україні за спогадами І.П.Крип’якевича // Український археографічний щорічник. – 2002. – Нова серія. – Вип. 7. – Т. 10. – С. 389–410; Заболотна І. М. Іван Крип’якевич: формування світоглядних орієнтирів // Історичний журнал. – 2004. – Ч. 1/2 (7/8). – С. 40–50; Заболотна І. М. Гімназійний щоденник Івана Крип'якевича 1903-1904 років // Український археографічний щорічник. – 2008. – Нова серія. – Вип. 12. – С. 419–474; Заболотна І. М. Спогади Івана Крип’якевича (1904-1911) // Український археографічний щорічник. – 2010. – Вип. 15. – С. 476–497; Заболотна І. М. До історії співпраці І.Крип’якевича з «Українським історичним журналом» // Український історичний журнал. – 2015. – № 5. – С. 113-130; Заболотна І. М. Вербовий О. В. Відбудова і відродження Київського державного університету // Історія Київського університету : монографія / І. В. Верба, О. В. Вербовий, Т.Ю. Горбань та ін.; кер. авт. кол. В. Ф. Колесник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – С. 410-480. (всього – 6,24 др. арк., власних – 4,94 друк. арк.). Історія в термінах і поняттях: довідник: Навчальний посібник / За загал. ред. Орлової Т. В. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014 (29 термінів) (всього 4 др. арк.);

Історія України: навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл. / В. М. Литвин, В. Ф. Колесник, С. П. Юренко та ін.; кер. авт. кол. В. М. Литвин. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. (Заболотна І. М. Розділ 7. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ – у ХІХ ст. – С. 431-528 (3 друк. арк.); Заболотна І. М. Розділ 8. Суспільно-політичне життя в Україні у ХІХ ст. Українське національне відродження. Культура України ХІХ ст. – С. 529-644 (4 друк. арк.)). Перелік фондів, що містять документи архівної україніки в США Довідник // Державна архівна служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. Волкотруб, І. Заболотна, М. Ковтун, Л. Ліствіна, Р. Романовський, А. Титаренко. – К., 2013. – 258 с. Заболотна І. М. Методичні рекомендації з підготовки курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт з історії України. – К.: «Свіп», 2009. – 100 с. Заболотна І. М. Образотворче мистецтво, скульптура, архітектура України ХІХ ст. в контексті загальносвітового розвитку культури: Матеріали й навчально-методичні рекомендації до нормативного курсу “Історія України” для студентів гуманітарних факультетів. – Київ: ПП”КП”УкрСІЧ”, 2014. – 48 с.