Латиш ЮКандидат історичних наук, доцент кафедри історії зарубіжної україністики

Народився 16 листопада 1981 році в місті Києві.

У 1999 році з відзнакою закінчив столичну середню школу № 29. Того ж року вступив на історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який з відзнакою закінчив 2004 року, отримавши кваліфікацію «магістр історії».

У 2002 та 2004 роках був переможцем Всеукраїнської студентської олімпіади з історії.

У 2003—2007 роках очолював Наукове товариство студентів та аспірантів історичного факультету, а в 2004—2005 роках був заступником голови Наукового товариства студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Брав активну участь в організації та проведенні щорічної міжнародної наукової міждисциплінарної конференції молодих вчених «Шевченківська весна», був відповідальним редактором збірника матеріалів «Шевченківська весна. Історія».

Впродовж 2004—2007 рр. навчався в аспірантурі історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У травні 2007 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук на тему: «Українська та російська історіографії декабристського руху в Україні (20-ті рр. ХХ ст. — початок XXI ст.)» (науковий керівник – професор Я. С. Калакура).

Викладацьку роботу розпочав на посаді асистента кафедри філософії Національного транспортного університету України (2004—2005).

З вересня 2007 року працює на посаді асистента, з липня 2011 року – доцента кафедри історії для гуманітарних факультетів, з 2016 року – доцента кафедри історії зарубіжної україністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За роки викладання у вищих навчальних закладів розробив та викладав низку курсів: «Історія України», «История Украины» (російською мовою для студентів-іноземців), «Вступ до університетських студій», «Сучасна політична історія країн світу», «Релігієзнавство», «Країнознавство»; проводив практичні заняття з курсів «Нова та новітня історія країн Азії та Африки», «Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки», «Історія Латинської Америки», «Спеціальні історичні дисципліни», «Українська історіографія».

До сфери наукових зацікавлень Юрія Латиша входять історіографія, історія декабристського руху, історія СРСР доби Перебудови, європейська та американська радянологія та україністика, алкогольні студії, а також історія Київського університету.

Автор близько 200 наукових та науково-популярних праць. Разом з професором Г. Д. Казьмирчуком підготував до друку два томи наукового збірника «Декабристи в Україні: дослідження й матеріали» (Т. 6; Т. 7), входив до складу оргкомітету міжнародних наукових конференцій «Декабристські читання». Брав участь у написанні колективних монографій та досліджень: «Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення» (К., 2004), «Нарис з історії заснування військової підготовки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (К., 2007); «Історія Київського університету» (К., 2014), «Професори Київського університету: біографічний довідник» (К., 2014), «Історія в термінах і поняттях: довідник» (Вишгород, 2014), підручників для вищих навчальних закладів з курсу «Історія України» з грифом МОН України.

Основні праці:

Рух декабристів: дискусійні питання та спроба їх розв’язання (до 180-річчя повстання) // Український історичний журнал. 2005. № 6. С. 50—65 (співавтор — Г. Д. Казьмирчук).

Університетська decembriana. Дослідження руху декабристів у Київському університеті. К., 2008.

Декабристський рух у дослідженнях української та російської діаспори // Український вимір: Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. Ч. 7. Чернігів, 2008. С. 122—131.

«Українські декабристи чи декабристи на Україні?»: Рух декабристів очима істориків 1920-х років / Упор., вступ. ст. та примітки Григорія Казьмирчука, Юрія Латиша. К., 2011.

Іван Муравйов-Апостол: державний діяч, людина, батько декабристів // Київська старовина. 2012. № 2. С. 122—133.

Михайло Іванович Сікорський. К., 2013 (співавтор — А. Ф. Мінгазутдінов).

Володимир Щербицький і Михайло Горбачов: висвітлення взаємовідносин в історіографії та мемуарах // Література та культура Полісся. Вип. 69. 2012. С. 283—293.

Конспирологические теории перестройки и разрушения СССР // Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. 2015. Т. 13. С. 83—91.

Перебудова та здобуття незалежності: українська історіографія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. 2015. Вип. 1. Ч. 1. С. 194—201.

Антиалкогольна кампанія М. Горбачова: причини, здобутки, втрати // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. 2016. Вип. 21. С. 85—110.

Література про Ю. В. Латиша:

Казьмирчук Г. Д. Латиш Юрій Володимирович // Енциклопедія Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кліо вітає переможців // Київський університет. 2002. № 8, вер.

Юрочкіна І. Г. Прилюдний захист дисертації Ю. В. Латишем // Соціальна історія. Вип. ІІІ. 2008. С. 169—170.

Шпак В. Волинські конференції: інформація до роздумів // Урядовий кур’єр. 2009. 5 лист.