ГорбаньКиїв, 7 серпня 1971 р.

Професор кафедри історії зарубіжної україністики.

Доктор політичних наук, професор.

У 1993 р. закінчила історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Упродовж 1993 – 1996 рр. навчалася в аспірантурі Інституту національних відносин і політології НАН України (нині – Інститут політичних іетнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України), в 1996 р. захистила кандидатську дисертацію «Українознавство в контексті національно-культурного відродження в Україні (1918 – 1928 рр.)». У 1996 – 2000 р. працювала на посаді молодшого наукового співробітника, у 2000 – 2012 р. –наукового співробітника відділу національних меншин Інституту політичних іетнонаціональних досліджень НАН України (з 2004 р. – за сумісництвом). Одночасно працювала в НТУУ «Київський політехнічний інститут»: у 2000 – 2001 р. – на посаді викладача, у 2001 – 2008 рр. – доцента кафедри історії. З вересня 2004 року – доцент кафедри української історії та етнополітикиКиївського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2010 р. захистила докторську дисертацію «Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть», і в січні 2012 р. була призначена на посаду професора кафедри української історії та етнополітики. Нині – професор кафедри історії зарубіжної україністики.

Сфера наукових інтересів – історія української етнополітичної думки, етнополітичні процеси на українських землях, вітчизняна історія початку ХХ ст., проблеми українознавства.

Загальна кількість публікацій – понад 140.

Наукові публікації: Етнонаціональна структура регіонів України: динаміка розвитку //  Наукові записки / Збірник: – К.: ІПіЕНД, 2002. – /Сер. «Політологія і етнологія»; – Вип. 19. – С. 3 – 29. Національні рухи в Криму у 1917 – 1920 рр.: у пошуках політичних орієнтирів. Утворення Курултаю // Кримські студії. – 2006. – № 1 – 2. – С. 103 – 124. Українці Закарпаття в роки Першої світової війни: етнополітичні аспекти // Наукові записки /Збірник: – К.: ІПіЕНД, 2006. – / Сер. «Політологія і етнологія». – Вип. 29. – С. 55 – 67. Феномен «подвійної ідентичності» в оцінках української суспільно-політичної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку / Збірник. – К.: ІПіЕНД, 2007. – С. 178 – 191. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів. – Київ-Чернівці: Книга – ХХІ, 2008. [Член автор. колект.] Питання української соборності в ідейно-політичному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ століть // Часопис української історії. – К., 2008. – Вип. 10. – С. 106 – 111;  К., 2009. – Вип. 11. – С. 23 – 27. Горбань Т. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2010. Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2011. [Член автор. колект.] Історія українознавства: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2011. [Член автор.колект.] Історія  Київського університету: монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. [Член автор.колект.]